Stanovice pro Život o.s.

vloženo 21.6.2010

Stanovy sdružení

Čl. I. Úvodní ustanovení

Název občanského sdružení: Stanovice pro život o. s.
Sídlo sdružení: Stanovice 4, 393 01 Pelhřimov

Čl. II. Právní postavení sdružení

 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, neziskové, sdružuje členy na základě společného zájmu podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů v platném znění.
 2. Sdružení je právnickou osobou.

Čl. III. Cíl činnosti sdružení

 1. Podpora rozvoje a zlepšování kvality života obyvatel obce, komunikace obyvatel místní části Stanovice s orgány městyse Nová Cerekev a regionálními strukturami a orgány.
 2. Posílení aktivní účasti veřejnosti na společenském a kulturním dění v obcích s důrazem na maximální informovanost občanů ve všech oblastech jejich společenského a kulturního života.
 3. Ochrana Stanovic jako unikátně dochovaného urbanistického celku.
 4. Propagace historických, kulturních a přírodních zajímavostí Stanovic a přilehlého okolí.
 5. Ochrana přírody, životního prostředí a revitalizace krajiny v okolí.
 6. Propagace zdravého životního stylu a podpora plnohodnotného života na venkově.

Čl. IV. Členství ve sdružení

 1. Členem sdružení může být fyzická osoba nebo právnická osoba, která souhlasí s jejími stanovami, dodržuje tyto stanovy a dodržuje usnesení orgánů sdružení.
 2. Členství vzniká na základě písemné žádosti o členství doručené správní radě sdružení, schválením žádosti správní radou a následnou úhradou členského příspěvku.
 3. O členství fyzických i právnických osob rozhoduje správní rada dvoutřetinovou většinou svých členů. Sdružení vede evidenci svých členů.
 4. Členství zaniká:
  1. vystoupením člena na základě písemného oznámení správní radě;
  2. úmrtím člena;
  3. zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady;
  4. u právnické osoby jejím zrušením;
  5. zánikem sdružení.

Čl. V. Práva a povinnosti členů

 1. Člen sdružení má právo:
  1. volit a být volen do orgánů sdružení;
  2. účastnit se jednání valné hromady sdružení a být k jednání včas přizván;
  3. obracet se na orgány sdružení se svými návrhy, podněty, připomínkami a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření;
  4. svobodně se vyjadřovat ke všem okolnostem, které se dotýkají činnosti sdružení.
 2. Člen sdružení má povinnosti zejména:
  1. dodržovat stanovy sdružení;
  2. respektovat usnesení valné hromady;
  3. aktivně se podílet na činnosti sdružení a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení;
  4. svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení;
  5. platit členské příspěvky.

Čl. VI. Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:
 1. valná hromada
 2. správní rada
 3. další orgány zřízené rozhodnutím správní rady (např. pokladní, mluvčí atd.).

Čl. VII. Valná hromada

 1. je nejvyšším orgánem sdružení a zároveň kontrolním orgánem;
 2. je složena ze všech členů sdružení tj. z fyzických osob a delegovaných zástupců právnických osob;
 3. valnou hromadu svolává správní rada podle potřeby, nejméně však jednou ročně; správní rada svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně polovina členů sdružení;
 4. valná hromada je usnášeníschopná nadpoloviční většinou přítomných členů (mimo odstavec 7.);
 5. každý člen má jeden hlas; hlasy všech členů jsou rovné;
 6. volí a odvolává členy správní rady sdružení;
 7. schvaluje změny stanov, a to nadpoloviční většinou všech členů sdružení;
 8. rozhoduje o výši ročního členského příspěvku;
 9. rozhoduje o zrušení sdružení;
 10. podklady předložené správní radou, zejména:
  • plán činnosti sdružení;
  • zprávu o hospodaření a revizní zprávu;
  • výroční zprávu o činnosti.

Čl. VIII. Správní rada

 1. je výkonným orgánem sdružení a řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady;
 2. je volena valnou hromadou na základě návrhu některého ze členů a je minimálně tříčlenná;
 3. v čele správní rady je předseda, volený správní radou, který je statutárním orgánem sdružení, a je oprávněn jednat jménem sdružení, případně pověřuje zástupce z řad členů sdružení, který je oprávněn jednat jménem sdružení např. po dobu předsedovi nepřítomnosti nebo pro zabezpečení konkrétního projektu nebo činnosti;
 4. ve správní radě zaniká rozhodnutím valné hromady; členství ve správní radě zaniká také vzdáním se členství ve správní radě, které musí být výslovně oznámeno členům správní rady na jednání správní rady, nebo písemně oznámeno předesedovi;
 5. správní rada se schází alespoň jednou za půl roku, schůzi svolává a řídí předseda;
 6. schůze musí být svolána i tehdy, požádají-li o to alespoň 2/3 členů správní rady;
 7. správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů správní rady;
 8. k platnosti usnesení se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny všech přítomných členů rady; v případě nerozhodného počtu hlasů rozhoduje hlas předsedy;
 9. správní rada může na návrh člena správní rady nebo kteréhokoli člena sdružení rozhodnout o zřízení dalších orgánů sdružení (např. pokladník, mluvčí apod.) a o rozsahu pravomocí těchto orgánů, případně tyto orgány zrušit; správní rada pověřuje členy sdružení výkonem funkcí v těchto orgánech, případně je z těchto funkcí odvolává.

Čl. IX. Hospodaření a majetek sdružení

 1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem v souladu s posláním a programovými cíli.
 2. Zdroji majetku jsou zejména:
  1. dary a příspěvky fyzických a právnických osob;
  2. příspěvky z veřejných rozpočtů, dotace a granty;
  3. členské příspěvky;
  4. výtěžky z akcí pořádaných sdružením.
 3. Za hospodaření sdružení zodpovídá správní rada, která každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně roční uzávěrky.

Čl. X. Členství sdružení v jiných organizacích

 1. Sdružení může vstupovat jako právnická osoba do jiných profesních či zájmových organizací jako řádný nebo přidružený člen. Případný vstup do jiných organizací musí být schválen správní radou a potvrzen valnou hromadou.
 2. Pokud sdružení vstupuje do jiných organizací z důvodu získání akreditace pro svou činnost, podřizuje pravidla své činnosti statutům (např. charta, minimální standardy atd.) těchto organizací. Všechny změny však musí být schváleny správní radou a potvrzeny valnou hromadou.

Čl. XI. Zánik sdružení

 1. Sdružení zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí valné hromady.
 2. Pokud sdružení zaniká dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání s tím, že likvidační zůstatek bude převeden na jinou neziskovou organizaci s obdobným předmětem činnosti.

Čl. XII. Závěrečná ustanovení

 1. Sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád sdružení.
 2. Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.
 3. Tyto stanovy byly schváleny a přijaty přípravným výborem občanského sdružení ve Stanovicích, dne 18. srpna 2008.
 4. Stanovy nabývají účinnosti dnem registrace sdružení.
 5. Tyto stanovy se vyhotovují ve třech stejnopisech, z nichž dva budou zaslány na Ministerstvo vnitra ČR za účelem schválení stanov a jeden bude založen v dokumentech sdružení.